BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Stichting Cultuurhuis Heerlen (CHH) is een gesubsidieerde stichting , die zich op cultureel vlak richt op amateurkunst in de breedste zin van het woord, in regio Parkstad en Euregio. Momenteel hebben wij een personeelsbezetting van 6 personen ondersteund door vrijwilligers. Wij streven een eigen identiteit na met een laagdrempeligheid voor iedereen binnen de amateurkunst.

Vacature: Vrijwilligers voor stichtingsbestuur Cultuurhuis Heerlen 

Voorzitter, penningmeester, secretaris, algemeen bestuurslid

FUNCTIEPROFIEL

Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuw dagelijks bestuur van voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid gezien huidige verloop. Het stichtingsbestuur ziet toe op uitvoering beleid door management en personeel. Gezien ontwikkelingen en nieuw beleidsplan willen wij een nieuwe koers inslaan in de toekomst. De leden van het Stichtingsbestuur zien erop toe dat de kwaliteit en continuïteit van de amateurkunst, op de diverse terreinen, gewaarborgd zijn. De leden van het Stichtingsbestuur vervullen de rol van werkgever. Het bestuur ontwikkelt en houdt toezicht op het cultureel, financieel en personeelsbeleid, inclusief de uitvoering hiervan met gepaste afstand en nabijheid.

Het Stichtingsbestuur wordt samengesteld uit personen die passen bij de stichting, in genoemde Parkstadregio woonachtig zijn, dan wel betrokken zijn bij culturele ontwikkelingen in de regio. Het is de opzet om als team een toegevoegde waarde te hebben op de genoemde drie beleidsterreinen. Derhalve streven wij ook naar een gezonde mix van disciplines en achtergrond in het bestuur.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers (die een vrijwilligersvergoeding ontvangen), en is een collegiaal team dat collectief beslissingen neemt op basis van de nieuw ingeslagen weg als gevolg van het laatste beleidsplan.

PERSOONSPROFIEL 

  • Affiniteit en ervaring met cultuur, en amateurkunst in het bijzonder, in de regio Parkstad en Euregio;
  • Algemene bestuurlijke ervaring; kennis en ervaring met Limburgs netwerk in cultuurmarkt;
  • Communicatieve vaardigheden en contacten onderhouden met andere cultuurpodia en gemeente Heerlen;
  • Een juist gevoel voor verhoudingen qua afstand en nabijheid;

  • Het vermogen om zowel op beleidsmatig vlak als op operationeel gebied te functioneren, zonder daarbij de doelstelling van de stichting uit het oog te verliezen;
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling en beschikken over helikoptervisie (strategisch denken);
  • Openstaan voor verandering en innovatie;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan CHH stellen;
  • Voldoende beschikbaarheid.

SOLLICITATIES

Indien u belangstelling heeft voor de functie van bestuurslid, en u zich herkent in de hiervoor genoemde profielschets, dan wordt u van harte uitgenodigd te solliciteren. Geef duidelijk aan voor welke bestuursfunctie u in aanmerking wenst te komen. Uw reactie middels motivatiebrief en Curriculum Vitae, kunt u kenbaar maken tot  20  december 2017, ter attentie van bestuur Cultuurhuis Heerlen op emailadres bestuur@cultuurhuisheerlen.nl Indien u inhoudelijke vragen heeft, dan kunt u uiteraard uw vragen op het genoemde emailadres kenbaar maken.